A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge
Du er her: Framsida/Tenester

Tenester A-Å
A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø

A
Allemannsretten
Arealoverføring
Automatisk freda kulturminne - løyve til inngrep
Automatisk freda kulturminne - tilskott til arkeologiske undersøkingar
Avkøyrsel - privat avkøyrsel frå offentleg veg
Avlasting
Avløp - offentlege avløpsanlegg
Avløysarordningane i jordbruket

B
Barnehageplass
Barselgrupper
Besøksheim/Å vere besøksheim
Biloppstillingsplass
Brukarmedverknad i skulen
Brukarstyrt personleg assistanse
Bruksendring
Bustad - byggje
Bygdeutviklingsmiddel
Byggje- og aktivitetsforbod langs offentleg veg - dispensasjon
Byggjesøknad og byggjereglar (EKSTERN TENESTE)
Byggjetiltak på eigedom som det er bygt på frå før
Byggjetiltak som ikkje krev søknad og løyve

D
Dagmamma - godkjenning
Den kulturelle skulesekken
Driftsbygning i landbruket

E
Eigarseksjonering/reseksjonering
Eigedomsdrift
Eigedomsskatt - betalingsutsetjing av skuldig eigedomsskatt
Eigedomsskatt - klage (overtakst) ved pålagd eigedomsskatt
Eigedomsskatt - krav om omtaksering av eigedom
Eigedomsskatt - nedsetjing og ettergjeving
Elevar - det fysiske arbeidsmiljøet
Elevar - det psykososiale arbeidsmiljøet
Energiportalen
Ergoterapi
Europeisk helsetrygdkort (EKSTERN TENESTE)

F
Familiebarnehage - etablering og drift
Farleg avfall
Fastlege
Fastlegeordninga - bytte av fastlege (EKSTERN TENESTE)
Feiing og branntilsyn med fyringsanlegg
Fellingsløyve
Flyttemelding (EKSTERN TENESTE)
Forliksråd
Frikort - MineEgenandeler (EKSTERN TENESTE)
Fritt sjukehusval (EKSTERN TENESTE)
Frådeling av eigedom
Fysioterapi
Førehandskonferanse

G
Grensejustering
Grunnskuleopplæring - retten til gratis opplæring
Grunnskuleopplæring for vaksne

H
Heimehjelp
Heimesjukepleie
Heimeundervisning
HELFO (EKSTERN TENESTE)
Helsenorge.no (EKSTERN TENESTE)
Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom
Helsetenestetilbod til flyktningar og asylsøkjarar

I
Individuell plan - koordinering av helse- og/eller sosialtenester
Informasjon frå skulen til ikkje-sambuande foreldre
Innsynsrett i offentlege dokument

J
Jegerprøven

K
Klage på helse- og omsorgstjenester
Kommunal planlegging - medverknad
Kommunal støtte til næringsutvikling
Konfliktråd
Kristendom, religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak
Kulturskule - opptak
Kvalifiseringsprogram (EKSTERN TENESTE)

L
Legevakt

M
Matrikkel - retting
Melding til barnevernstenesta
Midlertidig butilbod (EKSTERN TENESTE)

N
Nabovarsel - byggjesak

O
Omsorgsbustad
Oppmålingsforretning
Oskespreiing

P
Parkering for funksjonshemma
Pensjon (EKSTERN TENESTE)
Posten - adresseendring og oppbevaring (EKSTERN TENESTE)

R
Reguleringsplan - rett til å fremje forslag
Reklameskilt langs veg

S
Samanslåing av matrikkeleiningar (eigedommar)
Samvære med born under offentleg omsorg for foreldre og andre
Serveringsløyve
Sjukeheim - avlastingsopphald
Sjukeheim - korttidsopphald
Sjukeheim - langtidsopphald
Sjølvbyggjar
Skjenkeløyve - ambulerande / for eit enkelt høve
Skjenkjeløyve
Skulehelseteneste
Sosiale tenester (EKSTERN TENESTE)
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Startlån bustad
Statlege spelemidlar til idrettsformål
Støttekontakt
Svangerskapsomsorg

T
Tryggingsalarm

U
Utsleppsløyve

V
Vaksine
Val til kommunestyret og fylkestinget
Vassforsyning - drikkevatn
Vegvedlikehald

Ø
Økonomisk rådgjeving (EKSTERN TENESTE)
Økonomisk sosialhjelp (EKSTERN TENESTE)

Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett