A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge
Du er her: Framsida/Skjema

Skjema A-Å


A
Arbeids-/graveløyve og leigeavtale i offentleg veg og grunn
Avkøyrsle frå offentleg veg - søknad
Avlasting ved tyngjande omsorgsoppgåver
Avslag på søknad - klage
Avvik/ kvalitetsmelding (INTERNT SKJEMA)

B
Barnehage - ny plass og endring
Barnehage - oppseiing
Besøksheim
Betalingsavtale
Byggjesak - skjema og blankettar

D
Deling av grunneigedom

E
Eigenfråsegn om konsesjonsfridom ved tileigning (SLF-360)
Eigenmelding ved fråvær (INTERNT SKJEMA)

F
Forenkla situasjonskart med naboliste / kartutsnitt
Fritak frå bu- og driveplikt
Førarkort
Førespurnad om papirskjema
Førespurnad om tekniske tenester

G
Gjenpart av nabovarsel
Gravemelding, sanitærmelding og varslingsplan

H
Høyringsuttale

K
Klage på forvaltningsvedtak
Kommunale lokalar og anlegg - leige
Kulturmidlar
Kulturskulen - søknad om opptak

L
Løyve for sal av alkohol
Lån/leige av kommunale lokaler/ anlegg

M
Miljøtips
Motorferdsel i utmark og vassdrag

N
Nabovarsel
Nabovarsel / Gjenpart av nabovarsel
Nedsetjing/ettergiving/utsetjing av skatt
Næringsfondet - søknad om tilskot

O
Oppmoding om ferdigattest eller mellombels bruksløyve
Oppmoding om førehandskonferanse
Oppmoding om innsyn

P
Pleie- og omsorgstenester

R
Rapport frå tilsynsførar
Rekvisisjon av oppmålingsforretning
Renovasjon
Ris og ros til kommunen

S
Sanitærabonnement - avlaup
Serverings- og/eller skjenkjeløyve
Skjenkjeløyve - enkeltståande høve / ambulerande
Skulefritidsordning (SFO) - ny plass og utmelding
Spørsmål til spørjetimen
Søknad om konsesjon (SLF-359)

T
Tilsynsrapport frå samvær
Tinging av kart
Tinging av skatteattest
TT-kort (tilrettelagt transport)

U
Utsleppsløyve

V
Vassmålaravlesing
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett